Pesten op school - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Pesten op school

Scholen - Gemeenten > Pesten
We worden overspoeld door het woord
pesten”.

PestenFoto1
 
Pesten is natuurlijk, er niets aan doen is onnatuurlijk!
Echter, pesten is een klein onderdeel van de totale sociale veiligheid, maar een dusdanige ongewenste omgangsvorm, dat het de sociale veiligheid in gevaar kan brengen met grote gevolgen. Daarom praten wij niet meer over alleen over pesten, maar over de sociale veiligheid op school.

We spreken van plagen als een geintje wordt gemaakt zonder dat men de ander pijn doet. Pesten is doelbewust en systematisch iemand pijn doen en dit kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor de pester als er niets aan wordt gedaan! Slachtoffers kunnen voor jaren, soms voor het leven, getraumatiseerd worden. Het is bekend dat een zeer groot gedeelte van de pesters zelfs in de criminaliteit belandt. Pesten is één van de meest voorkomende problemen op school. Iets dat dikwijls een vervolg krijgt via internet en/of de gsm. Het is namelijk een ‘groepsprobleem’, een probleem dat nooit onderschat moet worden. Vooral in groepen komt pesten veel voor. Een klas is een groep kinderen waar een leerkracht/docent verantwoordelijk voor is. Een school (en dus het team) is verantwoordelijk voor de veiligheid van ieder kind dat de school bezoekt. De leerkracht is verantwoordelijk voor de veiligheid van ieder kind in zijn klas, echter 90% wordt niet gezien. Dit is geen schande! Dit is wel menselijk.

De leerkracht kan deze veiligheid gestalte geven als hij of zij het goede voorbeeld geeft en adequaat reageert op pesten in de klas. Nu kan het gebeuren dat een leerkracht niet direct constateert dat er gepest wordt in zijn of haar groep. Om een beter inzicht te krijgen op wat er op school en in de klas gebeurt, adviseren wij een beleid op pesten te maken en dit beleid ook daadwerkelijk (in de praktijk dus) toe te passen. De sociale veiligheid hoort ook gemeten te worden. Hierdoor wordt duidelijk wie leider, wie meeloper en wie een buitenbeentje is. Een leider kan negatieve, maar ook positieve invloed uitoefenen. Een negatieve leider is vaak een pester. Soms kunnen dat er ook meerdere zijn. Ons advies is om een pester op een positieve manier te begeleiden. Dit is wel een hele andere begeleiding dan dat van zijn of haar slachtoffer.

Mogelijkheden waarmee ruzies en pestgedrag zouden kunnen worden opgelost:
 1. De leerlingen de gelegenheid geven om er samen uit te komen door erover te praten. Het biedt een mogelijke oplossing bij een ruzie. Doormiddel van feedback van de leerkracht/mentor kan het resultaat vaak nog beter zijn.
 2. In het geval dat de leerlingen er niet uitkomen en de verliezer de zondebok dreigt te worden, dan heeft deze het recht om de leerkracht in te schakelen. Wees als leerkracht dan altijd bereid om te luisteren en zo nodig in te grijpen en/of maatregelen te nemen.
 3. De leerkracht gaat in overleg met de beide partijen en bemiddelt om tot een voor beiden aanvaardbare oplossing te komen.
 4. Bij herhaling van het pestgedrag (dus bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken) gaat de leerkracht/mentor na waarom de leerling zich niet aan de afspraak houdt. Als niets heeft geholpen neemt de leerkracht/docent stelling en maakt de leerling die zich niet aan de afspraken houdt de consequenties van het pestgedrag duidelijk. Er volgt dan bijvoorbeeld een aantekening in het leerlingendossier (beleidsplan) en bij 3 meldingen worden de ouders op de hoogte gebracht. In overleg met de ouders kan alsnog naar een oplossing worden gezocht.
 5. Geef zelf het goede voorbeeld, respecteer uw collega’s en ouders, maar zeker ook uw leerlingen;
 6. De leerkracht/mentor kan gebruik maken van ons Goedgedrag-pestcertificaat om samen met de leerlingen afspraken of regels te maken, hoe er met elkaar wordt omgegaan.

 

Willen we pestgedrag ook werkelijk een halt toe roepen dan is het onderstaande van levensbelang:
 1. Alle partijen zullen moeten onderkennen dat pestgedrag niet getolereerd kan en mag worden, dat iemand die pest voor niets strijdt en iemand die gepest wordt lijdt;
 2. Scholen dienen te zorgen voor een rechtvaardig sociaal schoolveiligheidsbeleid. Wees daarin duidelijk en zet het niet alleen op papier (veiligheidsplan, pestprotocol en schoolgids en/of een samenwerkingsovereenkomst), maar voer het beleid uit in de praktijk;
 3. Het volledige schoolteam dient op de hoogte te zijn wat pesten inhoudt en hoe zij pesten tegen kan gaan;
 4. Alle partijen zullen er van overtuigd moeten worden/zijn dat een oplossing alleen maar mogelijk is, wanneer bij een ieder de intentie aanwezig is om samen aan een oplossing te werken;
 5. Samenwerking tussen school, ouder(s) en teamleden onderling is de brug naar een veilig schoolklimaat;
 6. Laat uw Sociaal Veiligheidsbeleid door ons levend maken;
 7. Bent u nog op zoek om uw sociale veiligheidsbeleid leven te maken, laat dat niet uw zorg zijn. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Immers, uw beleid is onze zorg.
 
Wat is er nu mooier dan te streven naar een sociaal veilige school. Het komt de ontwikkelingen en prestaties van de leerlingen ten goede. En daarmee ook die van de leerkrachten!
Terug naar de inhoud